Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1662
Title: ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ
Authors: Демченко, Н. М.
Keywords: інформаційна компетентність
компоненти інформаційної компетентності
інформаційно-комунікативні технології
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: У статті визначається, що проблема формування інформаційної компетент- ності є актуальною в умовах зростання вимог до інформаційної освіченості. Стверджується, що у сучасних умовах становлення майбутніх докторів філософії як науковця та науково-педагогічного працівника неможливе без чіткого визначення системи знань, умінь та навичок, особистісних якостей та професійних компетентностей, серед яких чільне місце належить інформа- ційній компетентності. Розкрито базові поняття дослідження такі, як "інформаційна компетентність", "інформативна компетентність", "інформа- тична компетентність", "пошуково-інформаційна компетентність", "інформа- ційно-технологічна компетентність", "комп’ютерна компетентність", "комп’ю- терна грамотність", "технологічна грамотність", "інформаційна грамотність", "інформаційна культура". Визначено, що під інформаційною компетентністю необхідно розуміти якість особистості, яка представляє собою сукупність знань, умінь і ціннісного ставлення до ефективного здійснення інформаційної діяльності, зокрема і використання нових інформаційних технологій, для рішен- ня соціально-значущих завдань, які виникають у повсякденному житті людини в суспільстві. Встановлено, що до основних компонентів інформаційної компе- тентності дослідники відносять інформаційний, технологічний, комунікатив- ний. Розглянуто теоретичні аспекти формування інформаційної компетент- ності. Проаналізовано систему інформаційної підготовки майбутніх докторів філософії з освітньо-професійної програми 011 Освітні, педагогічні науки, зокрема формування системи інформаційної компетентності.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1662
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2019 р., № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14.pdf243,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.