Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1915
Title: ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Authors: Сазонова, А. В.
Keywords: експериментальна діяльність
експериментальне мислення
Issue Date: 2020
Publisher: НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: У статті розкрито теоретико-методичні аспекти організації експерименту-вання дітей дошкільного віку. В роботі представлено характеристику поняття "експериментальна діяльність" у контексті педагогічних і психологічних дослі-джень, названо компоненти експериментального мислення, виокремлено умови успішного експериментування. Розглянуті основні положення дозволили сфор-мулювати висновки щодо ефективності організації експериментальної діяль-ності у закладах дошкільної освіти. У статті представлено психолого-фізіологічні особливості дітей як необхідна умова для успішної організації експериментальної діяльності. Експерименту-вання як вид діяльності має свою структуру, яку схарактеризовано в матеріалі статті. Також у роботі представлена послідовність дитячого експеримен-тування, що має певну логіку побудови. Значна увага у статті пересвячена специфіці організації та проведення занять-експериментування: розкрито та детально охарактеризовано їх струк-турні елементи. У процесі організації експериментальної діяльності дітей велике значення має наявність у закладах дошкільної освіти спеціально організованого куточка для забезпечення необхідними матеріалами. У статті представлено детальний опис такого наповнення куточка експериментальної діяльності: охарактери-зовано основні завдання куточка, виділені компоненти, описано матеріали для наповнення.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1915
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2020 р., № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13.pdf390,46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.