Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2258
Title: ОСВІТА ДОРОСЛИХ У КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СОЦІУМУ (ІІ ПОЛ. ХІХ – 20-ТІ РР. ХХ СТ.)
Authors: Вовк, Л. П.
Keywords: освіта дорослих
український соціум
неформальна освіта
Issue Date: 2021
Publisher: Видавництво НДУ
Abstract: У статті розкривається важлива проблема – розвиток позашкільної освіти на тлі самореалізації української соціальної спільноти у ІІ пол. ХІХ – 20-х рр. ХХ ст. Цей період в історії освіти є визначним, оскільки відбувалось відкриття ліцеїв, гімназій, університетів, формувались наукові товариства, з’являлись публічні бібліотеки, що сприяло збагаченню освітніх ресурсів, збільшенню кількості освіт- ніх можливостей, а також підвищенню інтересу суспільства до освіти. Автором уточнено, що провідним напрямом освіти дорослих того періоду було прагнення знайти співвідношення між змістом підтримуючого та інноваційного навчання. У статті охарактеризовано зв’язок різних аспектів зі змістом тогочасної позашкільної освіти, таких як принципи державотворення, суспільно- політичне, національне, моральне, духовно-релігійне життя України. На основі вивчення й аналізу архівних джерел, документів, наукової літератури і періодики з’ясовується пріоритетність тенденцій освіти дорослих, поетапна детермінованість їх характеру і спрямованості соціокультурними умовами, філософією освіти як характеристиками самореалізації соціуму, особливості організаційно-педагогічного забезпечення проблеми. Досліджується історія освіти дорослих, її сприяння вирішенню педагогічних, психологічних, соціальних, культурологічних, історичних проблем сучасності, проєктуванню науково-теоретичного пошуку і забезпеченню розбудови освіти. Акцентується, що генезис проблеми розкриває демократичні, гуманістичні показники освітніх основ українського менталітету. Виокремлюється гуманіс- тичний аспект проблеми, який посилюється у зв’язку з вивченням досвіду, спря- мованого на визначення людини як найвищої цінності. Визначається, що зміст, принципи та структура неперервної освіти мають орієнтуватися на сучасний стан соціуму, його національно-культурні особли- вості. Важливим напрямом освітнього процесу дорослих має бути врахування тенденцій вітчизняної освіти замість переймання зарубіжних ідей, оскільки під час навчання це допоможе взяти до уваги певні риси в рамках нашого менталі- тету.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2258
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2021 р., № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13.pdf199,01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.