Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2259
Title: ФОРМУВАННЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Authors: Михайленко, О. В.
Мамчич, О. Б.
Keywords: лінгвістична компетенція
граматичний компонент
майбутній фахівець
Issue Date: 2021
Publisher: Видавництво НДУ
Abstract: Статтю присвячено актуальній проблемі формування лінгвістичної компетенції майбутніх фахівців дошкільної освіти під час вивчення англійської мови. Метою дослідження є наукове обґрунтування лінгвістичної іншомовної компетенції, визначення особливостей, принципів та методів її формування, розробка та впровадження у навчальний процес комплексу вправ для формування граматич- ного компонента у майбутніх фахівців дошкільної освіти під час вивчення на- вчальної дисципліни «Іноземна мова» (англійська). Формування лінгвістичної компетенції є одним із пріоритетів вивчення англійської мови, адже неможливо вивчити іноземну мову без знань лексики, граматики, фонетики та орфографії. Тому проблема формування лінгвістичної іншомовної компетенції є однією з найактуальніших у вищій школі, зокрема у підготовці майбутніх фахівців дошкільної освіти. Відповідно до визначених завдань, досягнення мети й перевірки гіпотези вико- ристовувалась комплексна система методів дослідження: теоретичних, емпі- ричних, статистичних на засадах особистісно орієнтованого та компетент- нісного підходів. Науковою новизною дослідження є розробка і впровадження в освітній процес комплексу навчальних завдань, які ефективно впливають на підвищення рівня лінгвістичної компетенції майбутніх фахівців дошкільної освіти. У статті обґрунтовано теоретичні засади процесу формування лінгвістичної компетенції під час вивчення англійської мови майбутніми фахівцями дошкільної освіти. Визначено компоненти, принципи та методи формування лінгвістичної компетенції під час вивчення англійської мови. Здобуті результати засвідчили правомірність вихідних положень дослідження, а реалізація мети і завдань стали підставою для відповідних висновків. Сформований рівень граматичного компонента лінгвістичної компетенції май- бутніх фахівців дошкільної освіти у процесі виконання ними навчальних завдань є підтвердженням рівня лінгвокомпетентності. Крім того, результати досліджен- ня надають підстави зазначити, що виконання комплексу завдань спонукають студентів бути більш активними на заняттях, стимулюють навчально-пізна- вальну діяльність, допомагають забезпечити позитивну мотивацію та сприя- ють кращому засвоєнню знань, критичному мисленню, формуванню навичок самостійної роботи.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2259
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2021 р., № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12.pdf234,94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.