Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2265
Title: ОСОБЛИВОСТІ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Authors: Шевчук, М. О.
Бугаєць, Н. О.
Keywords: урок інформатики
інформаційно-комунікаційна компетентність
структура уроку
Issue Date: 2021
Publisher: Видавництво НДУ
Abstract: У наш час вчитель покликаний виконувати важливе завдання підготовки молоді до життя в інформаційному суспільстві. Це обумовлює потребу формування міцних базових знань у сфері інформатики, здатності шукати та використову- вати потрібну інформацію. У статті розглядаються питання специфіки та особливостей уроку інформатики в початковій школі. Автор наголошує, що формування інформаційно-комунікаційної компетентності активно відбувається саме на уроках інформатики. У наш час урок залишається важливою формою організації навчально-пізнавальної діяльності учнів (і молодших школярів у тому числі). Дана форма має багато позитивних аспектів, які дають змогу досягати результативності в опануванні ключовими компетентностями. Автори заува- жують, що специфікою уроків інформатики є активне використання комп’ютер- ної техніки та істотний обсяг практичної роботи. Крім того, важливо правильно обрати тип уроку залежно від місця цього уроку в межах теми, його змісту й завдань, віку учнів, власного досвіду. Кожному з типів уроку відповідає структурна послідовність, яка сьогодні може певним чином варіюватися. Структурні еле- менти уроку мають свої задачі, логічно взаємопов’язані між собою і спрямовані на досягнення загальної мети уроку. Особливості кожного етапу уроку інформа- тики вимагають використання відповідних методів та прийомів, які мають бути доцільними саме для даного етапу навчального заняття. Головними методич- ними підходами уроку інформатики в початковій школі автор визначає: операцій- ний, технологічний, завданнєвий та проблемний. У статті зауважується, що урок інформатики в початковій школі має відповідати певним вимогам: струк- тури, змісту, процесу підготовки, організації, техніки проведення. Дотримання визначених вимог забезпечує вмотивоване засвоєння молодшими школярами навчального матеріалу та оволодіння уміннями і навичками використання ком- п’ютерної техніки для вирішення різноманітних ситуацій власної життєдіяль- ності.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2265
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2021 р., № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.pdf229,62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.