Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2580
Title: СТРУКТУРНО-КОМПОНЕНТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМЛИВОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Authors: Макарук, О. Л.
Keywords: майбутній учитель
майбутній учитель
підприємницька компетентність
Issue Date: 2022
Publisher: НДУ ім. М. Гоголя
Abstract: приємництва, підприємницької діяльності, підприємницької компетентності май- бутніх фахівців, з урахуванням яких визначено структурні компоненти готов- ності майбутнього вчителя до формування підприємливості молодших школярів. Для досягнення поставленої мети використано такі методи дослідження: аналіз наукової літератури з проблеми дослідження; інтерпретаційно-аналітичний метод, синтез, систематизація, узагальнення. Сфокусовано увагу на наукових розвідках, де презентовано сучасні підходи щодо структурування підприєм- ництва, підприємницької компетентності майбутніх фахівців, готовності до підприємницької діяльності, що є значущими у площині порушеної проблеми. Підготовка майбутнього вчителя до формування підприємливості молодших учнів розглядається нами як системний процес, під час якого відбувається засвоєння студентами теоретичних знань, умінь та практичних навичок, способів мислення, підприємницьких якостей, морально-етичних цінностей, необхідних для професійної діяльності вчителя щодо формування підприєм- ливості молодших школярів. При структуруванні поняття «готовність майбутнього вчителя до форму- вання підприємливості молодших школярів» виходимо з розуміння його як стійкої особистісно-професійної характеристики, що ґрунтується на усвідомленій підприємницькій активності студентів та є результатом підготовки. З таких позицій крізь призму проведеного аналізу науково-педагогічної літератури виокремлюємо та схарактеризовано такі компоненти готовності майбутнього вчителя до формування підприємливості молодших школярів: ціле-мотиваційний (віддзеркалює ціннісне ставлення майбутнього вчителя до підприємництва, відображає міру його мотиваційних настанов щодо набуття підприємницької компетентності), змістовно-знаннєвий (акумулює сукупність знань підприєм- ницько-методичного спрямування), діяльнісно-рефлексивний (охоплює сформо- вані здатності майбутнього вчителя щодо успішної професійної підприємницької активності). Виокремлені компоненти слугуватимуть підґрунтям визначення критеріїв го- товності майбутнього вчителя до формування підприємливості молодших школярів, проведенні моніторингових досліджень з порушеної проблеми.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2580
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2022 р., № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15.pdf225,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.