Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2583
Title: ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МУЗИЧНО-КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ХОРОВЕ АРАНЖУВАННЯ»
Authors: Раструба, Т. В.
Кушнір, К. В.
Keywords: музично-комп’ютерні технології
комп’ютерні програми
хорове аранжування
Issue Date: 2022
Publisher: НДУ ім. М. Гоголя
Abstract: Модернізація системи освіти України передбачає зміну змісту процесу навчання майбутніх професіоналів в області комп’ютерної музики. Враховучи специфіку підготовки викладачів-музикантів, перетворюється і підхід у виборі сучасного освітнього інструментарію. Це дозволяє підкреслити особливості професійної музичної освіти в Україні. Актуальність даної теми зумовлена широким використанням комп’ютера у сучасній музично-педагогічній практиці, значним обсягом наукових праць у сфері теорії комп’ютерних технологій і недостатнім його використанням у навчально- творчому процесі студентами ЗВО. Метою даної статті є розкриття та аналіз сучасних підходів до використання та застосування музично-комп’ютерних технологій при вивченні курсу з хоро- вого аранжування та їх важливий вплив на якість підготовки майбутніх викла- дачів-музикантів. У статті описані етапи навчання, які відбуваються при вивченні дисципліни «Хорове аранжування» та зосереджено увагу на необхідності впровадження в навчальний процес інноваційних підходів, методів, форм і засобів навчання з вико- ристанням різних видів технічних засобів, а саме: комп’ютер, синтезатор, електронні підручники, інтернет-технології та сучасні музично-комп’ютерні програми. Значне місце в аналітичному огляді літератури зайняли опубліковані матеріали про застосування комп’ютерних технологій у музичній освіті. Здійснений аналіз основних досліджень і публікацій з даної проблеми, а також власні спостереження авторів привели до висновку, що використання сучасних музично-комп’ютерних технологій є вкрай необхідними на заняттях з хорового аранжування. Активі- зація самостійної роботи студентів при виконанні творчих завдань з хорового аранжування за допомогою комп’ютерних програм «Нотний редактор» та комп’ютерних музичних програм для запису, обробки та аранжування хорових творів сприяє активізації навчання та зацікавленості студентів майбутньою професією. Комп’ютеризація навчального процесу визначає самостійну роботу студентів як більш незалежну та творчу; дає студентам можливість працю- вати з різними джерелами інформації, записувати, обробляти хорові твори і власну створену музику із застосуванням сучасних музично-комп’ютерних прог- рам та ефективно використовувати їх у подальшій музичній діяльності.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2583
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2022 р., № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12.pdf238,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.