Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2675
Title: СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ (І ЦИКЛУ)
Authors: Дубровська, Л. О.
Дубровський, В. Л.
Бутенко, С. В.
Keywords: творчі здібності
завдання
рівні складності
Issue Date: 2022
Publisher: Видавництво НДУ
Abstract: Стаття присвячена важливому питанню сучасного освітнього та виховного процесу, а саме розвитку творчих здібностей молодших школярів (учнів І циклу). У статті обґрунтована необхідність створення сприятливих умов та викорис- тання різноманітних форм, методів і завдань під час навчання для того, щоб вдало та гармонійно розвивати творчі здібності дітей 1–2 класу. На основі дослідження, аналізу та узагальнення сучасної наукової джерельної бази, у статті розкривається поняття сучасних педагогічних завдань та методів, які широко розкривають творчі здібності молодших школярів. Зазначається, що такі компоненти творчих здібностей учнів 1–2 класів, як творча увага та мислення можна назвати основними і це припускає використання певних завдань. До того ж, авторами статті наголошується, що з розвитком творчих здібнос- тей в учнів все більше виникає зацікавленість у нових знаннях, підвищується рівень самостійності в навчанні, і тому вчитель має зосередити увагу на розкритті допитливості та цікавості в учнів, розширенні їхнього інтересу до навчання, пізнавання та мислення, формуванні комунікативних умінь і т. д. У статті підкреслюється, що багато уваги слід приділяти використанню творчих завдань у навчальному та виховному процесі. Виділено та охаракте- ризовано три рівня складності творчих завдань у сучасній школі: початковий, середній та високий, а також зауважується, що потрібно враховувати дані рівні складності в процесі розвитку творчих здібностей дітей. Авторами проаналізовано та визначено найбільш вдалі та активні методи навчання та розвитку творчих здібностей учнів І циклу, а саме: бесіда, дидак- тична гра, інтерактивні методи, метод мозкового штурму, метод комбіна- торних дій, метод «Думай про інше», проектний метод, метод «Створення ситуації успіху». Висвітлена їхня доцільність та переваги використання, запро- поновані певні завдання. Також автори вважають, що в процесі розвитку творчих здібностей учнів вчитель має дотримуватися таких принципів, як, наприклад, підтримка учнів, віра у їх силу, інформативність та важливість матеріалу для учнів, активність у використанні сучасних форм та методів і т. д. Ствер- джується, що впровадження в навчальний процес зазначених видів роботи слугуватиме успішному та ефективному розвитку творчих здібностей дітей.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2675
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2022 р., № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.pdf228,85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.