Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/986
Title: КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНА ЛІТЕРАТУРНА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ ЗАВДАНЬ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
Authors: Яценко, Т.О.
Keywords: шкільна літературна освіта
українська література
компетентнісний підхід
читацька компетентність
Issue Date: 2018
Publisher: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя
Abstract: У статті порушено проблему реалізації компетентнісного підходу в шкільній літературній освіті, що розглядається як один із пріоритетних напрямів її розвитку. Окреслено специфіку української літератури як навчального предме- та в сучасних реаліях. Конкретизовано сутність понять "читацька компетент- ність як ключова" та "читацька компетентність як предметна"; визначено структуру та схарактеризовано компоненти предметної читацької компе- тентності (загальнокультурна, літературознавча, інтерпретаційна, аксіоло- гічна, творчо-мовленнєва, самоорганізаційна, інформаційна). Розкрито дидакти- ко-методичний потенціал навчальних програм із української літератури для 10– 11 класів (2017) та програм літературних спецкурсів для профільної школи (2018) щодо послідовної реалізації завдань Нової української школи. Зокрема, акцентовано на компетентнісній спрямованості чинних навчальних програм, що увиразнюється у їх знаннєвому, діяльнісному і ціннісному компонентах. Вис- вітлено функції наскрізних змістових ліній навчальних програм із української літератури для розвитку в учнів здатності застосовувати здобуті предметні знання та вміння у різних навчальних і життєвих ситуаціях. Охарактеризовано підручник української літератури для 10 класу (рівень стандарту) (2018) як ефективний засіб реалізації суб’єкт-суб’єктного шкільного літературного навчання, орієнтованого на формування компетентного учня-читача. Наголо- шено, що суттєвими чинниками його результативності є чітка структура підручника, апеляція до читацького досвіду десятикласників, використання сучасного навчального матеріалу та визначення траєкторії його опрацювання, врахування принципів диференціації та індивідуалізації навчання у побудові методичного апарату, пріоритет інноваційних методів і прийомів навчальної діяльності, реалізація культурологічного підходу.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/986
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2018 р., № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9.pdf210,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.